Kev ua lag luam nrog DNR nyob rau sij hawm muaj Kab Mob COVID-19

Tam yog ib feem ntawm Xeev Minnesota qhov kev tiv thaiv kev sib kis Kab Mob COVID-19, peb tua ncua, hloov kho, thiab tshem tawm ntau cov koom txoos thiab kev pab cuam rau pej xeem. 

DNR lub chaw ua hauj lwm tau kaw rau pej xeev siv nyob rau lub sij hawm no lawm. Hauv qab no yog cov lus teb rau cov lus nug uas peb tau txais hais txog kev ua lag lual txuas mus ntxiv nrog rau DNR thaum peb cov chaw ua hauj lwm raug kaw rau pej xeem siv. 

Ib qho ntxiv rau DNR cov ntaub ntawv muab kev qhia paub tshwj xeeb hauv qab no, koj kuj tseem tuaj yeem nrhiav tau ntxiv cov ntaub ntawv qhia paub txhua yam hais txog ncua sij hawm rau kev rov qhib dua cov lag luam ntau yam thiab kev lis hauj lwm fab sim neej nyob rau Xeev Minnesota Lub Phiaj Xwm Tuav Kev Nyob Nyab Xeeb.

Cov Ntawv Tso Cai Muag Khoom, Kev Rau Npe thiab Hom Kev Nyab Xeeb

Ntau hom tsheb thiab nkauj yos hav dej yuav tau muaj kev rau npe thiab ntawv tso cai, thiab muaj ntau cov dej num uas yuav tau muaj ntawv tso cai tsim nyog los sis — ntawv taug kev xws li kev yos hav zoov thiab txhom ntses. Cov kev rau npe, ntawv tso cai thiab kev tso cai no yuav tso cai rau DNR los saib xyuas thiab tiv thaiv cov chaw siv rau nruab zoov nruab tsuag thaum qhib cib fim rau kev tawm mus so ua si rau txhua Tus Neeg Minnesota.

Peb Lub Chaw Tuav Hauj Lwm Muab Ntaub Ntawv Qhia Paub tuaj yeem teb cov lus nug hais txog kev yuav ntawv tso cai kev mus yos hav zoov los sis kev txhom ntses los ntawm kev hu xov tooj rau DNR Peb Lub Chaw Tuav Hauj Lwm Muab Ntaub Ntawv Qhia Paub tau ntawm 888-646-6367 thiab thov kev pab tau ua Lus Hmoob.

Nyob li ntawm cov lus nug hais txog kev txuas dua tshiab cov keb rau npe thiab cov ntawv tso cai rau txhua cov tsheb nce zeb nce tsag (ATV), cov tsheb khiav kev phem, cov mos taus mus kev phem, cov tsheb siv khiav saum daus los sis tej nkoj, hu rau 285-2000 thiab thov kev pab tau ua Lus Hmoob.

Yog koj xav tau kev qhia paub ntxiv rau tej riam phom, tsheb siv khiav saum daus los sis ATV cov qib kev nyab xeeb, los sis yog koj xav tau lus qhia paub txog kev rau npe koj qhov kev xaiv tsiaj tua xws li qaib ntxhw, dais, kauv, thov hu rau 888-646-6367 thiab thov kev pab tau ua Lus Hmoob.

Cov hauv qab no tuaj yeem yuav tau hauv online

Cov ntawv tso cai kev txhom ntses, kev yos hav zoov thiab kev ncuab tsiaj  Cov ntawv lo cim tso cai kev yos hav zoov thiab txhom ntses 

 

Thov nco ntsoov tias lub vas sab muag cov ntawv tso cai online tsuas muaj ua Lus As Kiv Xwb.Yog koj muaj lus nug hais txog kev siv qhov kev khiav siv kev khiav ntaub ntawv, thov hu rau DNR Lub Chaw Tuav Hauj Lwm Muab Ntaub Ntawv Qhia Paub tau ntawm 888-646-6367. 

  • Cov kev ua ntaub ntawv thov yos hav zoov 
  • Kev txuas dua tshiab ntawv tso cai siv tag lub neej 
  • Cov kev tso cai sau nplej qus 
  • Cov ntawv tso cai taug kev rau kev caij ski thiab caij nees 
  • Cov ntawv pov thawj kev cob qhia kev nyab xeeb ob zaug 
  • Cov ntawv tso cai nkoj, ATV, mos tau mus kev phem, tsheb caij siv saum hav daus thiab tsheb caij mus kev phem. 
Kev Yuav Ntawv Tso Cai Nres Tsheb

Tag nrho txhua cov tsheb nkag mus rau hauv lub lav lub chaw ncig ua si yuav tsum tau muab Xeev Minnesita Qhov Chaw Ncig Ua Si daim ntawv tso cai los qhia.

Tej zaum koj yuav yuav tau daim ntawv tso cai ua txhua hnub los sis ua xyoo los ntawm cov tub yuav khoom nyob rau tag nrho lav Minnesota cov chaw ncig ua si. Yog koj xav yuav daim ntawv tso cai ua xyoo hauv xov tooj, tej zaum koj tuaj yeem ua tau li ntawv los ntawm kev hu xov tooj rau Gooseberry Falls State Park tau ntawm 218-595-7100 (nias rau 0). Muaj kev pab cuam txhais lus thiab.  

Daim ntawv tso cai ua xyoo uas tus nqis $35 yuav muab kev mus ncig tau tsis txwv chaw rau tag nrho 75 lub chaw ua si ntawm Xeev Minnesota thiab cov chaw mus so ua si tau kav txog ib lub xyoos txwm nkaus suav txij lub hli yuav.Cov nqi ntawv tso cai rau tsheb uas muaj ntxiv yuav muaj li hauv qab no: 

$26 txhawm rau txais kev tso cai ib xyoos rau lub tsheb thib ob nyob rau hauv ib cuab yim neeg  $30 rau kev tso cai xyoo rau tsheb mos taus  $7 rau kev tso cai ib hnub 

 

Kev yuav ib daim ntawv tso cai, yog koj yuav pab txuag thiab txhim kho tej zoov tsuag, tej chaw nyob, thiab cov khoos kas pab kev kawm paub thiab kev tawm mus pab uas ua rau lav Minnesota cov chaw ncig ua si zoo tshaj plaws nyob rau hauv lub teb chaws.

Txhawm rau muab kev qhia paub ntxiv, mus saib Lav Minnesota Cov Chaw Ncig Ua Si nplooj vas sab qhia Kev Tso Cai.(Thov nco ntsoov tias: nploojvas sab qhia no tsuas muaj ua Lus As Kiv Xwb.)

  • $5 rau kev tso cai ib pab pawg rau ib hnub
  • Cov qub tub rog xiam oob khab thiab cov tseem ua tub rog tuaj yeem tau txais cov ntawv tso cai luv nqi los sis dawb. 

Lwm cov lus nug

Yog koj muaj lus nug hais txog cov hauv qab no, thov nias rau ntawm kab ntawv txuas txhawm rau kom tau kev paub ntxiv:

Txhawm rau lwm cov lus nug, thov hu rau DNR Lub Chaw Tuav Hauj Lwm Muab Ntaub Ntawv Qhia Paub tau ntawm 888-646-6367 thiab thov kev pab tau ua Lus Hmoob.